پکیج تصفیه فاضلاب

 تصفیه خانه های بزرگ فاضلاب به تصفیه خانه هایی اطلاق می شود که دارای دبی قابل توجه بوده و اکثرا کلیه واحدها جهت تصفیه کامل را دارا باشند که در اغلب اجتماعات بزرگ مثل شهرها وجود دارند. در برخی از اجتماعات کوچک، امکان دارد یک یا چند واحد تصفیه خانه حذف شده باشد و یا همه واحدها موجود بوده و متناسب با نوع فاضلاب و استاندارد پساب خروجی کوچک شده باشند که به این تصفیه خانه های کوچک در صورتی که به صورت آماده در کارخانه ساخته شوند و در محل مورد نظر کارفرما نصب و راه اندازی گردند، اصطلاحا پکیج تصفیه فاضلاب اطلاق می گردد. شایان ذکر است که برخی از تصفیه خانه های کوچک با توجه به شرایط پروژه یا درخواست کارفرما در محل نیز احداث می شوند.

با توجه به نوع، مشخصات، دبی فاضلاب، مسائل اقتصادی و نیز کاربری پساب خروجی از روش های گوناگونی میتوان بهره برد که از جمله آنها لجن فعال متعارف، لجن فعال هوادهی گسترده (EAAS)، راکتورهای پیوسته نامتوالی (SBR)، بیوراکتور غشایی (MBR)، لجن فعال با مدیای متحرک (MBBR)، لجن فعال با مدیای ثابت (IFAS)، دیسک های گردان بیولوژیکی (RBC) و UASB و MLE و ...  اشاره نمود.

پکیج هوادهی گسترده (EAAS) شرکت آرتین

پکیج SBR شرکت آرتین

پکیج MBBR شرکت آرتین

پکیج MBR شرکت آرتین