پکیج SBR

هنگامیکه دبی فاضلاب ورودی به سیستم تصفیه خیلی کم باشد، در نظرگرفتن واحدهای هوادهی و ته نشینی بصورت مجزا باعث افزایش هزینة تصفیه به ازای هر مترمکعب فاضلاب می گردد. درچنین مواردی با انجام یک تغییر در روش لجن فعال این روش برای بکارگیری درسیستم تصفیه مناسب سازی می شود. طی این تغییر مخازن هوادهی و ته نشینی را با یکدیگر تلفیق نموده و فرآیندهای هوادهی و ته نشینی را بصورت متناوب و در زمانهای متوالی به انجام می رسد.

تاریخچه فرایند SBR  در تمام جهان به سال 1920 بر می گردد و با کارایی خود موجب افزايش محبوبيت اين سيستم و کاربرد روزافزون در تصفيه فاضلاب هاي شهري و صنعتي گردید. در حقیقت SBR يک فرآيند لجن فعال اصلاح شده مي باشد که از حوزه هاي لجن فعل متمايز هستند، زيرا همه مراحل تصفيه و فرآيند هادر يک مخزن و در زمان های متوالی انجام مي شوند، به عبارت دیگر فرایند SBR بر پایه لجن فعال است که بيشتر روي مسئله زمان تاکید دارد. واحد SBR از يک راکتور پر و خالي شونده تشکيل شده که در آن اختلاط کامل صورت مي گيرد و علاوه بر آن هوادهي و ته نشيني که بعد از مرحله واکنش ميباشد،در يک تانک انجام مي شود. در تمام سيستمهاي SBRعمل تصفيه در قالب 5 مرحله بصورت متوالي انجام مي شود:

1- پرشدن Fill:

 فاضلاب ورودي غذاي مورد نياز را براي ميکروب ها در لجن فعال فراهم مي نمايد و ايجاد يک محيط براي واکنش هاي بيوشيميايي مي کند و در سه بخش انجام می گیرد.

الف) پر کردن استاتيک: در آن هيچ اختلاط و هوادهي هنگام ورود پسماند وجود ندارد پر شدن استاتيک در طول شروع ابتدايي فاز استفاده مي شود و چون ميکسرها و هواده ها خاموش باقي مي مانند، اين فاز يک مولفه ذخيره انرژي دارد.

ب) پر کردن همراه اختلاط : در اين بخش، ميکسرهاي مکانيکي فعال هستند اما هواده ها خاموش مي باشند. عمليات اختلاط توليد ترکيبي همگون از پسماند ورودي و بيومس مي کند و به دليل اينکه هوادهي وجود ندارد، ايجاد محيط بي هوازي می شود که باعث حذف فسفر نيز مي گردد.

ج) پر کردن همراه هوادهي : در اين بخش هم هواده ها و هم واحد هاي اختلاط مکانيکي فعال هستند موجب تشکیل محيط هوازي مي شود و تجزیه مواد آلي صورت مي گردد.

 

2- واکنش React:

 اين فاز جهت کاهش يا بهبود پارامتر هاي پسماند که اضافي هستند مي باشد. در طول اين فاز، هيچ پسماندي وارد حوزه ي آبگير نمي شود و واحد هاي اختلاط و هوادهي مکانيکي فعال هستند. به دليل اينکه حجم اضافي و مواد آلي وارده وجود ندارد، نرخ حذف مواد آلي به طور چشمگير افزايش مي يابد. بخش اعظم حذف CBOD در اين مرحله اتفاق مي افتد. نيتريفيکاسيون اضافي با ادامه دادن اختلاط و هوادهي اتفاق مي افتد و واکنش دي نيتريفيکاسيون در فاز پر شدن بخش اختلاط اتفاق مي افتد. فسفر در طول فاز پر شدن بخش اختلاط رها مي شود و مقداري از فسفر اضافي در طول فاز واکنش حذف مي شود.

 

 3-  ته نشيني Settle:

 در طول اين فاز، لجن فعال در شرايط سکون و غير فعال ته نشين مي شود، هيچ جرياني وارد حوزه نمي شود و هيچ اختلاط و هوادهي صورت نمي گیرد. لجن فعال تمايل دارد تا به صورت فلاکوله و لخته شده ته نشين شود و تشکيل يک بخش مجزا از سطح صاف آب بدهد. توده ي لجن به عنوان پتوي لجن ناميده مي شود. اين فاز بخش بحراني و جدي سيکل مي باشد زيرا اگر مواد جامد به سرعت ته نشين نشود، مقداري از لجن به فاز بعدي وارد شود و به موجب آن کيفيت سيال خروجي کاهش مي يابد.

 

4- تخليهDecant:

     در طول اين فاز، يک حوض سر ريز استفاده مي شود تا سيال خروجي سطح صاف آب را خارج نمايد. يکبار که فاز ته نشيني کامل مي شود، يک علامت به حوض سر ريز فرستاده مي شود تا باز کردن دريچه ي تخليه سيال را آغاز نمايد. حوض هاي سر ريز شناور و ثابت موجود مي باشد. حوض هاي سر ريز شناور روزنه ي دريچه را به آرامي زير سطح آب نگاه مي دارد تا حذف مواد جامد در سيال خروجي که در فاز تخليه خارج مي شود کاهش يابد. حوض هاي تخليه (سر ريز) شناور امکان انعطاف کافي جهت تغيير حجم پر و خالي برای اپراتور مهیا می نماید. حوض هاي تخليه با بازوي ثابت ارزانتر هستند و مي توانند به نحوي طراحي شوند که به اپراتور اين امکان را بدهند که تراز حوض تخليه را بالا يا پايين برند. حالت بهينه آنست که حجم تخليه با حجم ورودي در فاز پر شدن يکسان باشد. ضروریست که هيچ کف سطحي يا تفاله تخليه نشود. باید فاصله عمودي از حوض تخليه تا کف مخزن ماکزيمم باشد تا از مزاحمت براي توده ته نشين شده جلوگيري شود.

 

5- سکون Idle:

      اين مرحله بين فاز هاي تخليه و پر شدن اتفاق مي افتد و زمان آن بر اساس نرخ جريان ورودي و استراتژي عمليات تغيير مي کند. در طول اين فاز، مقدار اندکي از لجن فعال (لجن مازاد) در کف مخزن SBR به بيرون پمپ مي شود. اين مراحل مي توانند براي کاربردهاي عملي متفاوت تغيير داده شوند.

 

 

مزایای پکیج های SBR شرکت آرتین

 1- این پکیج دارای بخش کنترل پیشرفته و تقریبا خودکار بوده که علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه های اپراتوری، در شرایط پیک و حداقل دبی ورودی به پکیج، کارایی آن حفظ میگردد.

2- با بهینه سازی مصرف تجهیزات اکترومکانیکال مانند بلوئر، هزینه مصرف انرژی آن نسبت به پکیج های مشابه کمتر است.

3- در صورت درخواست کارفرما، پکیج SBR شرکت آرتین قابلیت دفن در زمین را نیز دارد که موجب افزایش فضای مفید در مجتمع های مسکونی، تجاری و صنعتی میگردد.

4- تجهیزات اکترومکانیکال پکیج SBR شرکت آرتین مانند پمپ و بلوئر، اغلب از کشور آلمان و یا برندهای معتبر اروپای غربی می باشند تا کارایی فرایند تصفیه ماکزیمم و هزینه های مربوط به سرویس و نگهداری حداقل گردد.

5- پساب خروجی استانداردهای پکیج SBR شرکت آرتین علاوه بر استانداردهای سازمان محیط زیست ایران، استانداردهای اروپایی را نیز مطابقت دارد.

6- فرایند SBR شرکت آرتین به نحوی است که علاوه بر تصفیه فاضلاب، تثبیت لجن هم رخ می دهد و لجن مازاد دارای حجم ناچیزی می باشد.

7- راهبری آسان پکیج های SBR شرکت آرتین